Aanwerving en ondersteuning vrijwilligers: 71.675 euro

Samen leren, samen doen (klein project-stemmen x2)

De 20 permanente vrijwilligers bij Teledienst hebben nooit een degelijke vorming gekregen in functie van hun werk met mensen die in armoede leven. Dit project zorgt voor extra bijscholing op meerdere vlakken: communicatie, sociologie en psychologie (omgaan met cliënten), recht en kennis van de sociale kaart. 

Teledienst is een autonome pluralistische organisatie die diensten verleent aan kansarmen. Er werken 45 vrijwilligers voor het onthaal, budgetbegeleiding, logistieke ondersteuning, administratie en boekhouding. Teledienst biedt dagelijks materiële en morele bijstand, in de vorm van voedselbedeling gekoppeld aan een gesprek waarbij de mensen hun situatie kunnen verduidelijken en er samen naar een oplossing gezocht wordt. Daarnaast kunnen mensen met financiële problemen geholpen worden door bekwame budgetbegeleiders. Eerder dan een theoretisch programma aan te bieden is het zinvol om maandelijks een spreker met ervaring (in de armoedesector) uit te nodigen – afkomstig uit diverse geledingen van de maatschappij (gevangenisdirecteur, jeugdzorg, medische en verzorgingssector, daklozenkoepel ….). Om te vermijden dat deze sprekers/ consulenten voor een te kleine groep moeten optreden, lijkt het aangewezen om dit initiatief te laten plaats vinden in een klein maar informeel auditorium – bv. bij Sint-Egidio of De Loodsen. Dat biedt meteen de mogelijkheid om een veel grotere groep vrijwilligers te bereiken die in het Antwerpse actief zijn en niet alleen de TD-permanente vrijwilligers.

Dit project geeft een beter inzicht aan de vrijwilligers in de bestaande structuren van de welzijnszorg. Door deze kennis te verwerven zijn de vrijwilligers beter in staat de cliënten van Teledienst te helpen en te begeleiden . Meer kennis geeft meer zekerheid en motivatie voor het werk. Tegelijkertijd biedt samenwerking met andere sociale organisaties de mogelijkheid -om in de toekomst op een meer adequate manier gezamenlijke oplossingen te vinden voor soortgelijke problemen binnen TD en de partner organisaties. Samenwerking en delen van kennis kan niet anders dan leiden tot een betere begeleiding van mensen in armoede.

Door de verschillende aanpak bij de organisaties kan de samenwerking minder vlot verlopen dan verwacht. Het vraagt heel veel overleg en diplomatische aanpak.

Ervan uitgaande dat er geen kosten zijn voor de huur van een ruimte maar dat een gratis lokaal ter beschikking wordt gesteld voor deze maandelijkse vormingsmomenten, hetzij door de stad Antwerpen hetzij door de buurtwerken of een andere sociale instelling. Totaal: voor een 10-tal sprekers ca. 3.000 Euro. + 500 euro kosten = 3.500 euro

Teledienst neemt de organisatie op zich en coördineert de samenwerking met de andere partners.

contact opnemen met partnerorganisatie/ vastleggen van de ruimte/ overleg met de partners over de uit te nodigen sprekers, vastleggen data/een evaluatiemoment inbouwen in functie van de concrete verdere samenwerking.