Aantrekkelijkere pleinen: 98.638 euro

Samen bouwen aan een GROENE (Zuidervelo)DROOM

Op basis van een plan ontwikkeld door buurtbewoners start een gedragen traject om een mooier en groener Zuidervelodroomplein te realiseren. Het project zorgt voor een aangename ontmoetingsplek in de buurt, kwalitatieve speelruimte voor kinderen, meer sociale cohesie, véél meer groen en hierdoor ook een betere luchtkwaliteit

Niettegenstaande het feit dat het een van de weinige publieke pleinen in de Brederodewijk is, biedt het plein van de Zuidervelodroom momenteel een ZEER troosteloze aanblik. Alle bewoners van het plein en de aanpalende straten zijn het erover eens: dit moet en kan beter. Recent sloegen enkele buurtbewoners de handen in elkaar om een mooiere en groenere Zuidervelodroom te realiseren. Door middel van een aantal buurtvergaderingen en een enquête werd gepeild naar de groene dromen voor het plein. Meer dan 100 buurtbewoners namen enthousiast deel aan dit initiatief. De betrokkenheid van de buurtbewoners en het draagvlak voor verbetering van het plein is dan ook erg groot. Deskundigen in deze materie tekenden bovendien al verschillende plannen. Om al deze verschillende ideeen tot één uitvoerbaar en gedragen plan te laten komen is er echter nog meer overleg nodig, in de vorm van een participatietraject. Om dit te begeleiden, denken we in eerste instantie aan het district en de interne bemiddelingsdienst van het stad. In een tweede fase voeren we het consensusplan uit in samenwerking met het district en met de hulp van de buurtbewoners. Dit project voorziet in budget om beide fases te kunnen uitvoeren. De vele nieuwbouwprojecten in deze wijk zorgen wel voor een stijging van het aantal bewoners, maar zelden voor bijkomende publieke ruimte. Het belang van het plein als ontmoetingsplek voor de wijk zal dus alleen maar stijgen. Langs de andere kant moet er ook over gewaakt worden dat de leefkwaliteit van de bewoners óp het plein niet daalt. Door deze twee belangen met mekaar te verzoenen maken we van de Zuidervelodroom een aangename ontmoetingsplek voor de wijk.

De Zuidervelodroom wordt een groene oase in de Brederodewijk. Er komt meer kwalitatieve speelruimte voor de kinderen uit de buurt. De sociale cohesie van de buurt wordt versterkt. Het plein trekt een divers publiek aan van buurtbewoners en spelende kinderen. De volwassen bewoners gebruiken het plein momenteel veelal bij georganiseerde ontmoetingen. We willen door de aanblik van het plein te veranderen het veel meer openstellen voor spontane ontmoetingen tussen bewoners, buurtbewoners en toevallige passanten en zodoende de sociale cohesie bevorderen. Door meer groen is er een betere akoestiek en minder hitte in de zomer (het plein is geen "urban heat island" meer). De luchtkwaliteit verbetert. Onderzoek zoals CurieuzeNeuzen toont aan dat de luchtkwaliteit in de buurt niet al te best is. Door meer groen te voorzien, willen we mee de luchtkwaliteit in de buurt verbeteren. Door het project samen met de buren te realiseren wordt het gemeenschapsgevoel en maatschappelijke betrokkenheid verhoogd.

1. Het participatietraject is een delicaat gegeven. In het verleden is al gebleken dat sommige buren een andere behoefte hebben ivm de invulling van het plein. Er zijn dan ook al verschillende onsuccesvolle pogingen geweest om samen met het district iets aan het plein te veranderen. Om een nieuwe poging te doen slagen, kan het opportuun zijn om het participatietraject te laten uitvoeren door een externe organisatie (bijvoorbeeld Endeavour, Antwerpen aan het woord, Levuur). 2. Geluidsoverlast en zwerfvuil. De vergrote aantrekkingskracht van de Zuidervelodroom zou kunnen leiden tot extra bezoekers, die voor (geluids)overlast en zwerfvuil zouden kunnen zorgen. We denken echter dat dit beperkt zal blijven: het vele bijkomende groen zorgt voor additionele geluidsdemping. Voor hangjongeren is het plein geen interessant oord om te vertoeven door de grote sociale controle. 3. Onderhoud van de infrastructuur en het groen. Zowel de infrastructuur als het extra groen vereisen onderhoud. Als dit niet tijdig gebeurt, zal het plein er snel vuil en rommelig gaan uitzien. Het voorstel houdt wat dit aspect betreft echter maximaal rekening met de beperkingen van de context. Het onderhoud is immers zeer beperkt. De Stad maait het reeds aanwezige gazon en beheert de bomen.

30.500 euro: FASE 1: participatietraject met het district gratis maar indien nodig door een externe partner, raming 5.000 euro FASE 2 en 3: ontwerp en heraanleg en vergroening Zuidervelodroom - €25.000 (op basis van schattingen van deskunidgen uit de buurt, op voorwaarde van significante hulp van de buurtbewoners om het werk uit te voeren) FASE 4: Feestelijke inhuldiging Budget: max 500 euro, kan eventueel ook via stadsmakers

FASE 1: Participatietraject Wie voert uit: de buurtbewoners in samenwerking met het district en/of een externe organisatie FASE 2: Ontwerp Plan Wie voert het uit: het district of een externe partner FASE 3: Heraanleg Zuidervelodroom Wie voert het uit: het district met heel veel hulp van de buurtbewoners FASE 4: Gelukkige buurtbewoners die toosten op een groen plein Wie voert het uit: de hele buurt

FASE 1: participatietraject Grondig overleg op basis van verschillende methodieken is nodig om tot een groot draagvlak te komen m.b.t. de invulling van het plein. Er is overleg met de diensten van district nodig om dit te realiseren. Timing: januari-februari- maart 2020 FASE 2: ontwerp plan Plan beantwoordt aan de gewenste behoeftes van de buurtbewoners zijnde meer groen, sociale cohesie, betere akoestiek, luchtkwaliteit en houdt rekening met overlast geluid en zwerfvuil Timing: april 2020 FASE 3: heraanleg plein Dit houdt zeker in -Uitgraven van het porfier en vervanging door andere invulling - Verticale tuinen, groenslingers, bloemenheuvels, plantenbakken Timing: mei-juni 2020 en afhankelijk plant periode Fase 4: Feestelijke inhuldiging nieuw plein Timing: september 2020